Coronawet Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Rekening houdend met de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus kunnen algemene vergaderingen vandaag niet op fysieke wijze plaatsvinden.

Gezien dit feit heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, in samenspraak met onze beroepsvereniging CIB Vlaanderen, enkele tijdelijke oplossingen uitgewerkt. De nieuwe wettelijke regels zitten vervat in de zogenaamde Wet Corona – Justitie. Die is op 24 december 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze Wet stelt drie pijlers voorop, wat de organisatie van algemene vergaderingen tijdens de coronacrisis betreft:

1. Mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering

De statutaire algemene vergaderingen die normaliter tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 plaatsvinden, kunnen door de syndicus worden uitgesteld tot de eerstvolgende 15-daagse periode zoals bepaald in het regelement van interne orde.

Ook de algemene vergaderingen die tijdens de eerste coronagolf niet konden plaatsvinden en op datum van 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden vallen onder deze regeling.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur van de mandaten van de leden van de raden van mede-eigendom, de syndicus en de commissarissen van de rekeningen van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting. Ook de geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van mede-eigendom verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties wordt verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.

2. Tijdelijke versoepeling van de schriftelijke procedure

De Wet op de mede-eigendom laat toe om schriftelijk beslissingen te nemen. Normaal kan dat echter enkel mits éénparigheid van stemmen. Dat is in de praktijk weinig werkbaar. Daarom zorgt de Wet Corona – Justitie tijdelijk voor een belangrijke versoepeling.

Tot en met 30 september 2021 kan rechtsgeldig via schriftelijke weg beslist worden wanneer de helft van de mede-eigenaars het schriftelijk stemformulier indient en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Enkel de ondertekende stemformulieren die binnen de drie weken na verzending van de oproeping met de post of elektronisch worden bezorgd aan de syndicus zijn geldig.

De beslissingen worden genomen met de normale meerderheden, zoals die op een fysieke algemene vergadering zouden gelden, conform art. 577-7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

De syndicus stelt voor deze schriftelijke besluitvorming notulen op. Daarin staan onder meer de namen van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen. Per punt wordt vermeld wie heeft tegengestemd of zich heeft onthouden.

3. Wettelijke verankering van aanwezigheid op afstand

Een laatste belangrijke nieuwigheid is dat mede-eigenaars voortaan ook vanop afstand aanwezig kunnen zijn op een algemene vergadering (via zoom, teams, …). Opdat dit zou kunnen moet de mogelijkheid wel voorzien zijn in de oproeping.

Deze drie maatregelen moeten toelaten om de continuïteit van het goed beheer van appartementsgebouwen te waarborgen.

BRON - CIB Vlaanderen - www.cib.be

image

FYSIEK EN ONLINE GECOMBINEERD

HYBRIDE VERGADEREN

Dankzij een hybride vergadering kan elke eigenaar of stemhouder aan de vergadering deelnemen en stemmen, waar ze zich ook bevinden.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2022  -  123beheer

privacybeleid      cookies